ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯТази страница съдържа описание на правните условия, приложими за всеки Интернет потребител, който посещава този сайт. Когато използвате този сайт, Вие се задължавате да спазвате тези условия безрезервно. Препоръчваме Ви редовно да се запознавате с указанията за ползване, тъй като те могат да бъдат променяни без предизвестие.

1. Интелектуална собственост

Този сайт е собственост и се управлява от Санофи България ЕООД (по-долу Санофи), дружество принадлежащо към Групата дружества Санофи. Всеки един от представените материали, включително търговски марки, лога и имена на домейни, публикувани на уеб сайта с адрес www.sanofi.bg (наричан тук, по-долу „Сайта”), са защитени от прилаганите закони за интелектуалната собственост и са притежание на Санофи или друго дружество от групата Санофи, или се подчиняват на разрешение за ползване, издадено на Санофи или друго дружество от групата Санофи.

Материалите, показани или представени на този Сайт, включително всички документи, файлове, дизайн, графика, технически скици, оборудване, кодове и общ външен вид на Сайта, са предмет на авторско право, притежавано от Санофи и определени компании, принадлежащи към същата група компании както Санофи, съгласно дефинираното в раздел 79 на Закон № 90/2012 Кол., за бизнес корпорации и кооперативи, съгласно изменението, както и текстът: "COPYRIGHT 2010-2017 SANOFI ALL RIGHTS RESERVED" („АВТОРСКО ПРАВО 2010-2017 САНОФИ. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ”), по силата на Закон № 121/2000 Сб. за авторското право, свързаните с него права, както и за изменението на определени закони, според изменението на всички изброени.

Всички права са запазени, освен ако в определен случай е посочено друго. Освен това, всички имена на продукти, посочени на този Сайт, са търговските марки на дружество от групата Санофи, освен ако за тези имена е посочено, че са притежавани от друго дружество. Търговските марки, търговското наименование, логата и продуктите, съдържащи се в този Сайт, са национално и международно защитени. Всяко използване на тези търговски марки, търговско наименование, лога и продукти без предварително писмено съгласие на Санофи или съответното дружество от групата Санофи е забранено.

2. Естество на информацията

Информацията, най-вече финансовата такава, публикувана на Сайта, не следва да се счита за покана за инвестиране. Същата не следва да се тълкува като покана или публично предлагане и не представлява предложение за записване, купуване или продажба на акции на дружества от Групата Санофи или на други ценни книжа, емитирани от дружества от групата Санофи. Групата Санофи насочва Вашето внимание към обстоятелството, че публикуваната в Сайта финансова информация се актуализира редовно.

В зависимост от случая на този Сайт се публикуват експертни становища, засягащи конкретна област от съдържанието на Сайта, или извлечения от статии в пресата. Тази информация представлява само становищата на съответните експерти или на журналистите от вестниците, като тя не е необходимо да съответства на становището на Санофи или дружество от групата Санофи. Тези експерти не са служители на дружество от Групата Санофи и не получават възнаграждение от дружество от Групата Санофи за използването на техните становища. Санофи и дружествата от Групата Санофи не отговарят за точността и пълнотата на информацията или становищата, съдържащи се в тези материали. Експертните становища отразяват само личната гледна точка на съответния експерт и в никакъв случай не може да се възприемат като становище или отговорност на дружество от Групата Санофи.

3. Линкове към други сайтове

Санофи не отговаря за сайтове на трети страни, до които може да сте получили достъп чрез Сайта. Ние няма как да контролираме съдържанието на сайтоветe на трети страни, които са напълно независими от дружествата от Групата Санофи. В допълнение към това, наличието на линк между Сайта и сайт на трета страна по никакъв начин не показва, че дружество от Групата Санофи по някакъв начин одобрява съдържанието на този сайт или на употребеното съдържание.

Освен това, Вие сте длъжни да предприемете необходимите предпазни мерки, за да предотвратите заразяването на Сайта с, включително, но не само, един или повече „вируси”, от типа „Троянски кон” или каквито и да са други „паразити”.

Външни сайтове могат да съдържат хиперлинкове, осигуряващи достъп до Сайта. Всеки такъв хиперлинк не може да се инсталира без изричното предварително съгласие на дружество от Групата Санофи. Във всички случаи дружествата от Групата Санофи по никакъв начин не отговарят за недостъпността на такива външни сайтове и Групата Санофи не преглежда, контролира, одобрява, нито отговаря за съдържание, реклама, продукти или други материали, публикувани на или достъпни чрез тези сайтове.

4. Лична информация и друг вид информация

Санофи България ЕООД е администраторът на лични данни, отговорен за обработването на личните данни, събирани чрез формата за контакт на Сайта. Санофи България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър под ЕИК 831251108, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, ет. 10, представлявано от управителите Ориол Сабат и Йерун Вайтес. Вие можете да се свържете със Санофи България ЕООД по пощата, на посочения по-горе адрес, на телефонен номер: +359 2 970 53 00, факс номер: 02 970 53 33 или на е-mail адрес: bg_contact@sanofi.com Регулаторният орган, упражняващ контрол върху бизнес дейността на Санофи България ЕООД, е българската Изпълнителна агенция по лекарствата.

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на Санофи България на е-mail адрес: bg_contact@sanofi.com

Вашите лични данни, събирани обработвани от Санофи България ЕООД чрез формата за контакт на Сайта, са: пол, семейно положение, професия, лично и фамилно име, адрес, телефонен номер и е-mail адрес.

Посочените Ваши лични данни се събират и обработват единствено с цел да се изпрати отговор на Вашия въпрос, изпратен до Санофи България ЕООД чрез формата за контакт на Сайта. Правното основание за обработване на Вашите лични данни е Вашето изрично, доброволно съгласие. Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършено до момента на оттеглянето на съгласието Ви.

Вашите лични ще бъдат предоставени и използвани само от Санофи България ЕООД.

Санофи България ЕООД ще съхранява Вашите лични данни за период, необходим за изготвянето и изпращането на отговор на Вашия въпрос.

Вие имате право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране или изтриване на личните Ви данни, както и право да ограничите обработването им или да възразите срещу обработването им. Можете да упражните тези права като отправите писмено искане на пощенския адрес на Санофи България ЕООД (гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, ет. 10) или като изпратите искане за това на е-mail адрес: bg_contact@sanofi.com В случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни.

Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо, за да може Санофи България ЕООД да Ви изпрати отговор на Вашия въпрос. В случай че не желаете да предоставите Вашите лични данни, съответно не желаете личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани от Санофи България ЕООД, то няма да можете да изпратите Вашия въпрос до Санофи България ЕООД чрез формата за контакт на Сайта, съответно Санофи България ЕООД няма да отговори на Вашия въпрос.

Сайтът не е предназначен за получаване на конфиденциална информация, която Вие може да предоставите чрез формата за контакт. Поради тази причина, и с изключение на посочените по-горе Ваши лични данни, цялата информация, независимо в каква форма - документ, данни, графики, въпроси, предложения, концепции, забележки или друго, която Вие изпращате чрез формата за контакт  на Сайта, по никакъв начин няма да се счита за конфиденциална. Следователно, самият факт, че ни изпращате тези данни и информация, ни дава право да ги използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, променяме или предаваме за обработка, за да отговорим на Вашето искане/ въпрос, изпратен чрез формата за контакт.

5. Ограничаване на отговорността

Санофи полага всички усилия, за да гарантира в максимална степен точността и актуализацията на публикуваната на Сайта информация, чието съдържание компанията си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие. В случай че на Сайта е публикуван авторски материал, посоченият автор  на материала отговаря за неговата точност и достоверност. Независимо от това, Санофи не може изцяло да гарантира изчерпателността на публикуваната на Сайта информация. Поради тази причина и с изключение в случай на преки и непосредствени щети, възникващи по вина на Санофи, същото няма да отговаря за:

  • липса на изчерпателност във връзка с информацията, публикувана на Сайта;
  • щета, възникваща в резултат на измамна намеса на трета страна, водеща до промяна на информацията или на материалите, публикувани на Сайта;
  • в по-широк смисъл, щета, пряка или косвена, независимо от причината, произхода, вида или последиците от щетата, независимо дали възникваща в резултат на (i) достъп или невъзможност за достъп до Сайта, (ii) използване на Сайта, включително всяка щета или вирус, който може да инфектира Вашата компютърна система, или какъвто и да е друг продукт, и/или (iii) кредит, даден въз основа на информация, публикувана наСайта.

6. Достъпност на уебсайта

Вие декларирате, че (i) е технически невъзможно Сайтът да се създаде без настройки по подразбиране и че Санофи не носи никаква отговорност за това, (ii) че настройките по подразбиране може да доведат до временно недостъпност на Сайта, и (iii) че функционирането на Сайта може да бъде неблагоприятно засегнато от състояния и изпълнения извън контрола на Санофи, като например връзки за предаване и телекомуникация между Санофи и Вас и между Санофи и други системи и мрежи.

Санофи и/или неговите доставчици могат по всяко време, временно или постоянно, да променят или прекъснат целия или част от Сайта с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения и/или промени на Сайта. Санофи не отговаря за промяна или временно прекъсване или спиране на Сайта.

7. Медицинска информация

Сайтът може да съдържа обща информация относно различни медицински състояния и тяхното лечение. Такава информация е предоставена единствено с информационна цел и не е предвидена да замести съвета, предоставен от доктор или друг квалифициран здравен професионалист. Пациентите не следва да използват съдържащата се тук информация за самостоятелно диагностициране на медицински или здравен проблем или заболяване. Пациентите следва винаги да се консултират с доктор или друг квалифициран здравен професионалист за медицински съвет или информация относно диагностициране или лечение на заболявания.

8. Правна рамка

Сайтът и неговото съдържание се подчиняват на законодателството на Република България. Всяко съдебно производство, което може да бъде заведено във връзка със Сайта и неговото съдържание, е под юрисдикцията на българските съдилища.

9. Правно Известие

Редактор на Сайта
Санофи България ЕООД
бул. „Цариградско шосе” № 90, Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет. 10 - София 1784
Санофи България ЕООД, корпорация с начален капитал 90 200 лева, регистрирана в Българския Търговски Регистър под номер 831251108.
Главен Редактор и Управител
Г-н Йерун Вайтес, управител на Санофи България ЕООД.
Хостинг
BT France
Immeuble Jean Monnet
11, place des Vosges
92061 Paris La Défense Cedex 
France
+33 1 44 97 70 00

10. Бисквитки

10.1. Какво представлява бисквитката

Бисквитката е малък файл с данни, съхраняван на Вашия компютър или мобилно устройство чрез Вашия браузър по искане на един уебсайт, когато посещавате този уебсайт. Бисквитката позволява на уебсайта да „запомни” Вашите действия и предпочитания за определен период от време.

Повечето браузъри позволяват бисквитките. Въпреки това, потребителите могат да настроят браузърите си да отказват или изтриват бисквитки, ако желаят.
Някои бисквитки се изтриват когато затворите браузъра си. Те са известни като сесийни бисквитки (session cookies). Други остават на Вашето устройство докато изтече срокът им на действие или докато ги изтриете от Вашата кеш памет. Те се наричат постоянни бисквитки (permanent cookies) и позволяват определена информация за Вашето използване на уебсайта да бъде запомнена, когато посетите уебсайта отново.

Бисквитката може временно за съхранява анонимна информация за използването и потребителите на уебсайта.

Някои бисквитки са необходими за да се използва един уебсайт, други позволяват персонализация и оптимизация на показваното съдържание, събирането на предпочитанията на потребителите или наблюдение на аудиторията на уебсайта, на грешки в работата на уебсайта и осигуряването на достъп до него.

10.2. Използване на бисквитки когато посетите нашия уебсайт

На нашия уебсайт, ние и нашите доставчици на услуги използваме постоянни бисквитки. Ако не искате нашият уебсайт да инсталира бисквитки на Вашия браузър, можете да забраните бисквитките от страницата за настройване на бисквитки или като модифицирате настройките на Вашия браузър. В този случай, определени страници на уебсайта може да не функционират правилно.

10.3. Бисквитките, които използваме

На този уебсайт ние използваме бисквитки, за да измерваме аудиторията на и Вашето използване на уебсайта, както и за да подобряваме уебсайта.

Основни бисквитки (essential cookies)
Необходими са, за да работи уебсайта, например позволяващи на потребителя да остане регистриран в акаунта си. Не можете да забраните основните бисквитки.

Наименование на бисквитката 

Описание на бисквитката

HASVISTED

Използвана за показване банера за даване на съгласие за употреба на бисквитки (EU cookie law banner)

ALLOWTRACKING

Използвана за анализиране на аудиторията (audience analytics)

ALLOWYOUTUBE

Използвана за показване на YouTube видеа

ALLOWFLICKER

Използвана за показване на Flickr изображения

ALLOWSLIDESHARE

Използвана за показване на Slideshare презентации

USERSETTINGS

Използвана за общо управление на бисквитките

JESSIONID

Използвана за калкулатора за акции (Shareholding calculator)

 

Бисквитки за ефективност (Performance cookies)
Тези бисквитки индиректно помагат за подобряването на този уебсайт като проследяват Вашето използване. Този комплект бисквитки събира информация и може да докладва статистически данни за използване на уебсайта, без персонално да идентифицира индивидуални посетители.

Наименование на бисквитката 

Описание на бисквитката

XTVRN

Част от софтуера XiTi : наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

XTVALCZ

Част от софтуера XiTi : наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

TMST

Част от софтуера XiTi : наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

IDRXVR

Част от софтуера XiTi : наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

_UTMZ

Част от Гугъл Аналитикс (Google Analytics): наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

_UTMC

Част от Гугъл Аналитикс (Google Analytics): наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

_UTMB

Част от Гугъл Аналитикс (Google Analytics): наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

_UTMA

Част от Гугъл Аналитикс (Google Analytics): наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт.

_UTMT

Част от Гугъл Аналитикс (Google Analytics): наблюдава трафика и изтъква проблеми, които биха могли да възникнат от разглеждането на нашия уебсайт

 

Бисквитки за банери за мобилни приложения

Тези бисквитки се използват за да подобрят Вашето потребителско преживяване на мобилни приложения, като скриват банерите за сваляне на мобилни приложения на Санофи, ако сте решили да отхвърляте банери от този тип.

Наименование на бисквитката 

Описание на бисквитката

APPBANNER-SANOFIIR

Използвана за да показва/ скрива банера на IR приложението на Санофи

 

Видео бисквитки

Наименование на бисквитката 

Описание на бисквитката

NID

Използвана за показване на YouTube видеа

PREF

Използвана за показване на YouTube видеа


Slideshare бисквитки

Наименование на бисквитката

Описание на бисквитката

CP3

Използвана за показване на Slideshare презентация

UIDR

Използвана за показване на Slideshare презентация

UID

Използвана за показване на Slideshare презентация

__utmz

Използвана за показване на Slideshare презентация

__utmc

Използвана за показване на Slideshare презентация

__utmb

Използвана за показване на Slideshare презентация

__utma

Използвана за показване на Slideshare презентация

_uv_id

Използвана за показване на Slideshare презентация

__utmt

Използвана за показване на Slideshare презентация

SERVERID

Използвана за показване на Slideshare презентация

 

10.4. Какво да направите, ако не искате да разрешите използването на бисквитки на Вашия браузър

Вие можете да блокирате използването на бисквитки или да изтриете бисквитки, които вече са инсталирани на Вашия браузър.

Обръщаме Ви внимание на обстоятелството, че забраняването на бисквитки може да попречи на достъпа Ви до определени функционалности на нашия уебсайт и други уебсайтове.

Можете да настроите Вашия браузър да приема или отказва всички бисквитки, да Ви уведомява, когато се появи бисквитка, да проверява валидността й, срока на действие и съдържанието й, и периодично да изтрива бисквитки.
Вие също така можете да наберете „бисквитки (cookies)” в секцията за помощ на Вашия браузър, за да получите достъп до инструкциите за настройване на бисквитки.

За информация как да управлявате бисквитки на браузъра на Вашето мобилно устройство, е необходимо да се консултирате с упътването за употреба на устройството.

За повече информация относно бисквитките, включително относно това как се инсталират и как можете да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org.