Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Нашата отговорност

САНОФИ напълно разбира важността на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в цифровата ера и се ангажира да осигури адекватно ниво на защита на данните за всички лица, с които САНОФИ има отношения.

1. Защо е тази информация?

Като част от ежедневната си дейност, САНОФИ предоставя достъп до различни приложения и ресурси, които имат за цел да предоставят информация на всички лица, с които дружеството поддържа бизнес отношения (пациенти и техни близки, участници в клинични проучвания, здравни специалисти, потребители на продукти и услуги, работници и т.н.), свързани с дейността му.

Такива инструменти и ресурси може да бъдат предоставени в различни формати, по-конкретно в електронен формат и чрез онлайн електронни съобщения, вкл. чрез уебсайта, достъпен на www.sanofi.bg и всеки друг уебсайт, поддържан от САНОФИ и към който се прилага тази политика (наричани по-долу заедно „Уебсайта“). За да може да ги предоставя, за САНОФИ може да възникне нужда да събира и обработва лични данни (дефинирани по-долу) на потребителите си.

САНОФИ е изцяло отдадено на защитата на личните данни и възнамерява да Ви предостави цялата необходима информация относно начина, по който САНОФИ обработва Вашите лични данни.
По-долу ще намерите цялата необходима информация относно обработването на лични данни, извършвано чрез Уебсайта, както и чрез формата за контакт, посочена на Уебсайта.

При необходимост ще Ви бъдат предоставени конкретни информационни съобщения за поверителност и защита на данните и/или формуляри за съгласие относно конкретни ситуации, в които САНОФИ може да обработва Вашите лични данни. Тези съобщения за поверителност и защита на данните и/или формуляри за съгласие описват по-подробно как ще бъдат обработвани вашите лични данни във връзка с конкретната нeобходимост. 

Можете да намерите информационно съобщение как обработваме лични данни във връзка със задълженията ни да проследяваме безопасността на нашите лекарствени продукти тук по-долу:

Лични данни на лице, което е медицински специалист.

Лични данни на лице, което не е медицински специалист;

За информация относно Глобалната политика за поверителност на дружествата от групата на САНОФИ можете да посетите следния уебсайт адрес: 
https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/sanofi-global-privacy-policy

Моля, имайте предвид, че съдържанието на настоящата Политиката за поверителност на лични данни на Уебсайта (наричана по-долу „Политика за поверителност“)  може да бъде изменена в даден период, например в случай на развитие на нашите процеси или в резултат на приложимото право. Ако тези промени са от съществено значение и засягат Вашите права или нашите задължения, свързани със защитата на Вашите лични данни (и доколкото имаме възможност да се свържем с Вас), ще Ви уведомим за актуализацията с подходящи средства въз основа на информацията, която може да сме събрали.

Съветваме Ви редовно да посещавате страницата на тази Политика за поверителност, за да проверявате за евентуални актуализации.

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви помогне да разберете:

Кой е отговорен: Кой е администратор на Вашите лични данни?
Какво са лични данни: Какво са лични данни и обработване?
Какви лични данни: Какви лични данни събира този Уевсайт?
Целите: Какви са целите на САНОФИ за обработване на Вашите лични данни?
На какво основание: На какво основание този уебсайт обработва вашите лични данни?
Колко дълго: Колко дълго се съхраняват личните данни, събрани на този уебсайт?
Достъп: Кой има достъп до личните данни?
Вашите права: САНОФИ гарантира, че вие можете да упражните Вашите права, свързани с Вашите лични данни? 
Контакти: Как да се свържете с нас? 

2. Кой е отговорен за обработването на личните данни на този уебсайт (администратор на лични данни)?

Санофи България ЕООД е администраторът на лични данни, отговорен за обработването на личните данни на физически лица, използващи този Уебсайт, както и събирани чрез формата за контакт на Уебсайта. Санофи България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър под ЕИК 831251108, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, ет. 10, представлявано от управителите Лора Ивчева и Мартина Бергант. Вие можете да се свържете със Санофи България ЕООД по пощата, на посочения по-горе адрес, на телефонен номер: +359 2 970 53 00, факс номер: 02 970 53 33 или на е-mail адрес: bg_contact@sanofi.com Регулаторният орган, упражняващ контрол върху бизнес дейността на Санофи България ЕООД, е българската Изпълнителна агенция по лекарствата.

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на Санофи България на е-mail адрес: SECEuropeprivacy@sanofi.com

3. Напомняне: Какво са лични данни и обработване?

За целите на настоящата Политика за поверителност, лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, обработвана от САНОФИ във връзка с предмета и целите, определени в тази Политика за поверителност.

За пояснение, това е всяка информация, която се отнася до физическо лице. Такива лични данни могат да бъдат под формата на:

 • Основна идентификационна информация, като например Вашето име или дата на раждане;
 • Информация, която пряко или непряко може да се отнесе към Вас – като например публикация в социална мрежа;
 •  Информация, която може да бъде свързана с Вас или с Вашето устройство, като например IP адрес (т.е. мрежовия адрес на Вашето устройство);
 • и др.
 • В тази връзка понятието „обработване“ означава всяко действие, което е предприето спрямо вашите Лични данни, като например:
 •  Събиране;
 •  Съхранение; 
 •  Достъп;
 •  Анализиране;
 •  Изтриване;
 • и др. 

4. Какви лични данни събира този Уебсайт?

При работа, този Уебсайт може да събира следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: всяка информация, която позволява идентифицирането Ви, пряко или непряко, като например Вашето име или данни за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер), Вашата длъжност, Вашето дружество;
 •  Съобщения: можете да ни изпращате запитвания, използвайки този Уебсайт;
 • Професионална информация, особено в случай, че подадете молба за работа;
 •  Данни за връзката: всяка информация относно връзката и достъпа Ви до този Уебсайт (напр. тип на използваните машина и браузър, времеви печат на връзката Ви, IP адрес, посетени страници и др.), история на сърфирането;
 •  Данни за местоположението: информация, която може да бъде предоставена от Вашите машина и браузър за местоположението Ви, ако разрешите споделянето на такава информация със САНОФИ;
 •  Данни, свързани с и данни, които могат да бъдат събирани от „бисквитки“: за повече информация относно „бисквитките“, моля вижте по-долу;
 •  При определени специфични ситуации САНОФИ може да обработва информация относно философски, политически и религиозни мнения и убеждения, членство в профсъюзи, сексуална ориентация, информация, свързана със здравето, расов или етнически произход: САНОФИ ще обработва такива категории лични данни, квалифицирани като „чувствителни“ лични данни или „специални категории“ лични данни, само ако обработването е надлежно разрешено съгласно приложимото законодателство за защита на данните. По специално, САНОФИ ще обработва такава информация ако е получила предварително Вашето изрично и конкретно съгласие за това.

5. За какви цели този уебсайт събира лични данни?

Всяко обработване на лични данни трябва да се извършва за определена цел. В тази връзка събирането и обработването на Лични данни чрез този Уебсайт се извършва за следните цели:

 • За да Ви позволи да навигирате в този Уебсайт;
 • За да Ви се осигури достъп до онлайн услуги, приложения и платформи; управление на Вашите онлайн профили;
 • За да се предоставя подкрепа на пациенти, здравни услуги по подкрепа, ангажираност на пациентите и рецептурна информация; управление на искове, включително застрахователни искове;
 • За да се провежда научноизследователска и развойна дейност; провежда клинични проучвания, регистри и изпитвания; управлява и валидира набирането и участието на лицата в проучвания, изпитвания и други операции; анализира демографските данни; предлага специални програми, дейности, изпитвания, събития или промоции чрез нашите услуги; провежда пазарни или потребителски проучвания;
 • За да се персонализира Вашето сърфиране: когато използвате нашите услуги; да гарантира, че нашите услуги са представени по най-подходящия за Вас начин; да разбере Вашите професионални и лични интереси към нашето съдържание, продукти и услуги или друго съдържание и да адаптира нашето съдържание към Вашите нужди и предпочитания; предоставя продукти и оферти, съобразени с Вас;
 • За да се подобрят продуктите и услугите ни, да се определят тенденциите в употребата и развитието на нови продукти и услуги; за да се разбере как Вие и Вашето устройство си взаимодействат с нашите услуги; проследяване и отговаряне на съображенията за безопасност; определяне на ефективността на нашите рекламни кампании, провеждане на анкети;
 • За да се обработят Вашите молби за работа;
 • За да ни позволи да общуваме с Вас; да отговаряме на Вашите искания или запитвания; да предоставяме подкрепа за продукти и услуги; да Ви предоставяме важна информация, административна информация, задължителни бележки и рекламни материали; изпращане на новини и информация за нашите продукти, услуги, марки, операции; организиране и управление на професионални събития и конгреси, включително участието Ви в такива събития;
 • За да изпълним наши законови задължения в областта на проследяването на лекарствената безопасност.

6. На какво основание този уебсайт обработва вашите лични данни?

 • Вашето предварително СЪГЛАСИЕ: където ясно сте изразили одобрението си за обработване на Вашите лични данни от САНОФИ. На практика това означава, че САНОФИ ще поиска от Вас да подпишете документ, или попълните онлайн формуляр за „включване”, или изпълните съответната процедура, която да Ви информира изцяло и след това Вие ясно да приемете или да откажете предвиденото обработване на лични данни чрез навигиране в този Уебсайт и, ако е приложимо, изразяване на съгласие за обработване на личните Ви данни посредством „бисквитки” (съгласно нашата политика за бисквитки по-долу).
 •  Договорни отношения между Вас и САНОФИ: в такъв случай обработването на Вашите Лични данни е необходимо за сключването или изпълнението на договора; това означава, че ако не желаете САНОФИ да обработва Вашите лични данни в този контекст, САНОФИ може или ще бъде задължено да откаже да сключи такъв договор с Вас или няма да може да предостави продуктите или услугите, предмет този договор.
 • „Законният интерес“ на САНОФИ по смисъла на приложимите закони за защита на личните данни. В такъв случай САНОФИ ще разгледа Вашите основни права и интереси при определяне на това дали обработването е легитимно и законосъобразно.
 • „Законови задължения“ - за проследяване на безопасността на лекарствените продукти;
    7. Колко дълго се съхраняват личните данни, събрани на този уебсайт?

Личните данни, събрани на този Уебсайт и/или чрез формата за контакт, ще бъдат запазени за следните периоди, в зависимост от категориите обработвани Лични данни:

 • Идентификационни данни: за периода от време, необходим за администриране на вашето посещение в Уебсайта;
 •  Съобщения: за периода от време, необходим за администриране на заявката ви;
 • Професионална информация, особено в случай, че подадете молба за работа за периода от време, необходим за оценяване на Вашата кандидатура/ Ако Вашата молба бъде одобрена, за периода от време, необходим за интегрирането Ви в дружеството/. Ако Вашата молба не бъде одобрена, за период от шест месеца след нейното получаване;
 •  Данни за връзката : за периода от време, необходим за администриране на заявката ви в този Уебсайт;
 •  Данни за местоположение : за периода от време, необходим за администриране на заявката ви в този Уебсайт;
 •  Данни, свързани с и данни, които могат да се събират от „бисквитки“: Моля, вижте по-долу политиката за „бисквитките“;
 • Данни за проследяване на безопасността на нашите продукти: по време на действието на разрешението за употреба на лекарствения продукт, за който се отнася докладваната от Вас нежелана лекарствена реакция, и за срок от 10 (десет) години след изтичането на срока на действие на разрешението за употреба.

Когато обстоятелствата при обработване на личните Ви данни налагат това - в рамките на 5-годишния давностен срок с оглед защита законните интереси на администратора срещу евентуални съдебни или други претенции.

 8. Кой има достъп до личните данни?

САНОФИ може да прехвърля Вашите лични данни вътрешно (т.е. на други юридически лица от групата САНОФИ) и/или външно на трети страни – доставчици на услуги за целите на поддържане функционалността на Уебсайта, или предоставяне на услуги във връзка с управлението на информацията за лекарстветната безопасност, или други услуги, необходими за изпълнение на дейността на САНОФИ.

Когато такова вътрешно или външно прехвърляне на лични данни предполага прехвърляне на Вашите лични данни в държава, предоставяща по-ниско ниво на защита на личните данни, отколкото се предоставя във Вашата юрисдикция, САНОФИ ще осигури достатъчно ниво на защита на Вашите лични данни чрез прилагане на адекватни мерки за защита като европейските Стандартни договорни клаузи, Обвързващите корпоративни правила на САНОФИ или чрез поискване на Вашето предварително изрично съгласие.

9. Вашите права: САНОФИ гарантира, че вие можете да упражните вашите права, свързани с вашите лични данни

Можете да упражните правата си съгласно приложимото законодателство за защита на данните.

За тази цел САНОФИ Ви информира, че имате право:

 • да получите достъп до Вашите лични данни чрез обикновена заявка – в такъв случай можете да получите копие от тези данни (ако е поискано), освен ако тези данни не са Ви предоставени пряко, например в рамките на личния Ви профил;
 • да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако личните Ви данни са неточни, непълни или остарели;
 • да изискате изтриване на Вашите лични данни в ситуациите, определени от приложимото законодателство за защита на данните („право да бъдеш забравен“);
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни, без да се засяга законността на обработването, при което Вашите Лични данни са събрани и обработвани въз основа на вашето съгласие;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато Вашите Лични данни са били събрани и обработвани въз основа на законния интереси на САНОФИ, в който случай ще трябва да обосновете искането си, като ни обясните Вашата конкретна ситуация;
 • да поискате ограничаване на обработването на лични данни в ситуациите, определени от приложимото законодателство за защита на данните;
 • да получите личните си данни за пренос от САНОФИ към трета страна или да изискате Вашите лични данни директно да бъдат предоставени от САНОФИ на трета страна по Ваш избор, когато това е технически възможно (преносимостта на данните е разрешена само когато обработването се основава на вашето съгласие);

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу, и ще предприемем необходимите мерки, за да отговорим възможно най-скоро.

  Можете също така да подадете жалба пред компетентен орган за защита на данните относно обработването на личните Ви данни. Въпреки че Ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, но ако желаете да упражните това право, трябва да се свържете директно с компетентния орган за защита на данните: Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

 10. Как да се свържете с нас

САНОФИ приветства всички въпроси или коментари, които може да имате по отношение на тази Политика за поверителност или нейното изпълнение. Всички подобни въпроси или коментари трябва да бъдат изпратени чрез информацията за контакт по-долу:
bg_contact@sanofi.com 
Можете да изпратите всяко искане, свързано с използването на личните Ви данни от САНОФИ, до нашето Длъжностно лице по защита на данните на следния имейл адрес:
SECЕuropeprivacy@sanofi.com

Сайтът не е предназначен за получаване на конфиденциална информация, която Вие може да предоставите чрез формата за контакт. Поради тази причина, и с изключение на посочените по-горе Ваши лични данни, цялата информация, независимо в каква форма - документ, данни, графики, въпроси, предложения, концепции, забележки или друго, която Вие изпращате чрез формата за контакт  на Уебсайта, по никакъв начин няма да се счита за конфиденциална. Следователно, самият факт, че ни изпращате тези данни и информация, ни дава право да ги използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, променяме или предаваме за обработка, за да отговорим на Вашето искане/ въпрос, изпратен чрез формата за контакт.

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да проследява аудиторията и да подобрява съдържанието му. Като продължавате да сърфирате в този уебсайт, приемате използването на такива "бисквитки".

Добре