Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Legal Notice

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Legal Notice

Тази статия съдържа описание на правните указания, приложими за всеки Интернет потребител, който посещава този сайт. Когато използвате този сайт, Вие се задължавате да спазвате тези указания безрезервно. Препоръчваме Ви редовно да се запознавате с указанията за ползване, тъй като те могат да бъдат променяни без предизвестие.

 
Списък на преки връзки към точки :

1. Интелектуална собственост

Този сайт е собственост и се управлява от Групата „Санофи”. Всеки един от представените материали, включително търговски марки, лога и имена на домейни, публикувани на уеб сайта с адрес www.sanofi.bg (наричан тук, по-долу „сайта”), са защитени от прилаганите закони за интелектуалната собственост и са притежание на „Санофи” или нейни дъщерни компании, или се подчиняват на разрешение за ползване, издадено на „Санофи”.

Нито един материал от сайта не може да се копира, възпроизвежда, променя, публикува повторно, зарежда, изопачава, предава или разпространява по какъвто и да е начин, с каквато и да е подкрепа, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на Групата „Санофи”, с изключение само за ползване от пресата и при условие, че правата на интелектуална собственост и всички други права на собственост са спазени. Единствените материали, разрешени за копиране, са тези за лично, нетърговско ползване в домашни условия.

Всички копия на пълното или частичното съдържание на сайта включват следното указание: "COPYRIGHT 2010-2017 SANOFI ALL RIGHTS RESERVED" („АВТОРСКО ПРАВО 2010-2017 САНОФИ. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ”).

Всички разрешени за използване визуални материали, независимо от това дали съставляват съдържанието на сайта, или са включени в него, не могат да се изопачават, променят или изменят по какъвто и да е начин.

„Санофи” или нейните дъщерни компании си запазват правото да заведат съдебно производство срещу всяко посегателство, засягащо нейните права на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията

Информацията, най-вече финансовата такава, публикувана на сайта, не следва да се счита за покана за инвестиране. Същата не следва да се тълкува като агитация или публично предлагане и не представлява предложение за записване, купуване или продажба на акции на Групата „Санофи” или на други ценни книжа, емитирани от „Санофи”. Групата „Санофи” насочва Вашето внимание към обстоятелството, че публикуваната в сайта финансова информация се актуализира редовно.

В зависимост от случая на този сайт се публикуват експертни становища, засягащи конкретна област от съдържанието на сайта, или извлечения от статии в пресата. Тази информация представлява само становищата на съответните експерти или на журналистите от вестниците, като тя не е необходимо да съответства на становището на Групата „Санофи”. Тези експерти не са служители на Групата „Санофи” и не получават възнаграждение от Групата „Санофи” за използването на техните становища. Групата „Санофи” не отговаря за точността и пълнотата на информацията или становищата, съдържащи се в тези материали. Експертните становища отразяват само личната гледна точка на съответния експерт и в никакъв случай не може да се възприемат като становище или отговорност на Групата „Санофи”.

3. Линкове към други сайтове

Групата „Санофи” не отговаря за сайтове на трети страни, до които може да сте получили достъп чрез сайта. Ние няма как да контролираме съдържанието на сайтоветe на трети страни, които са напълно независими от Групата „Санофи”. В допълнение към това, наличието на линк между сайта и сайт на трета страна по никакъв начин не показва, че Групата „Санофи” по някакъв начин одобрява съдържанието на този сайт или на употребеното съдържание.

Освен това, Вие сте длъжни да предприемете необходимите предпазни мерки, за да предотвратите заразяването на сайта с, включително, но не само, един или повече „вируси”, от типа „Троянски кон” или каквито и да са други „паразити”.

Външни сайтове могат да съдържат хиперлинкове, осигуряващи достъп до сайта. Всеки такъв хиперлинк не може да се инсталира без изричното предварително съгласие на Групата „Санофи”. Във всички случаи Групата „Санофи” по никакъв начин не отговаря за недостъпността на такива външни сайтове и Групата „Санофи” не преглежда, контролира, одобрява, нито отговаря за съдържание, реклама, продукти или други материали, публикувани на или достъпни чрез тези сайтове.

4. Лична информация и друг вид информация

Групата „Санофи” няма да разкрива пред която и да е трета страна Ваша лична информация, която Вие можете да изпратите по електронната поща. Тази информация ще се използва единствено с цел да Ви се изпрати отговор по възможно най-ефикасния начин.

В съответствие с българския Закон за защита на личните данни, обн. ДВ 1 / 04.01.2002 г., посл. изм. ДВ 42 / 05.06.2009 г., Вие имате правото да изискате достъп до и изменение, поправка или заличаване на всякакви лични данни, отнасящи се до Вас.

 • онлайн на: webmaster.bg@sanofi.com
 • пощата на: Санофи бул. „Александър Стамболийски” №103 Офис сграда Sofia Tower,ет.8 София 1303

Сайтът не е предназначен за получаване на конфиденциална информация, която Вие може да представите. Поради тази причина и с изключение на посочените по-горе лични данни, цялата информация, независимо в каква форма - документ, данни, графики, въпроси, предложения, концепции, забележки или друго, която Вие публикувате на сайта, по никакъв начин няма да се счита за конфиденциална. Следователно, самият факт, че ни изпращате тези данни, ни дава право да използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме или променяме данните, или да ги предаваме за обработка на Ваше искане.

Ограничаване на отговорността

Групата „Санофи” полага всички усилия, за да гарантира в максимална степен точността и актуализацията на публикуваната на сайта информация, чието съдържание компанията си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие. Независимо от това, Групата „Санофи” не може изцяло да гарантира точността, прецизността, актуализацията или изчерпателността на публикуваната на сайта информация. Поради тази причина и с изключение в случай на преки щети, възникващи в резултат на преднамерено поведение или груба небрежност от страна на Групата „Санофи”, същата няма да отговаря за:

 • липса на прецизност, неточност или пропуск, свързан с информацията, публикувана на сайта;
 • щета, възникваща в резултат на измамна намеса на трета страна, водеща до промяна на информацията или на материалите, публикувани на сайта;
 • в по-широк смисъл, щета, пряка или косвена, независимо от причината, произхода, вида или последиците от щетата, дори и Групата „Санофи” да е била информирана относно вероятността от възникване на тази щета, независимо дали възникваща в резултат на (i) достъп или невъзможност за достъп до сайта, (ii) използване на сайта, включително всяка щета или вирус, който може да инфектира Вашата компютърна система, или какъвто и да е друг продукт, и/или (iii) кредит, даден въз основа на информация, публикувана директно или индиректно от сайта.

Материалите в сайта и всички други сайтове се предоставят „такива, каквито са”, без никакви гаранции, независимо дали ясно изразени, или подразбиращи се.

6. Достъпност на уебсайта

Вие декларирате, че (i) е технически невъзможно сайтът да се създаде без настройки по подразбиране и че Групата „Санофи” не носи никаква отговорност за това, (ii) че настройките по подразбиране може да доведат до временно недостъпност на сайта, и (iii) че функционирането на сайта може да бъде неблагоприятно засегнато от състояния и изпълнения извън контрола на Групата „Санофи”, като например връзки за предаване и телекомуникация между Групата „Санофи” и Вас и между Групата „Санофи” и други системи и мрежи.

Групата „Санофи” и/или нейните доставчици могат по всяко време, временно или постоянно, да променят или прекъснат целия или част от сайта с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения и/или промени на сайта. Групата „Санофи” не отговаря за промяна или временно прекъсване или спиране на сайта.

7. Медицинска информация

Сайтът може да съдържа обща информация относно различни медицински състояния и тяхното лечение. Такава информация е предоставена единствено с информационна цел и не е предвидена да замести съвета, предоставен от доктор или друг квалифициран здравен професионалист. Пациентите не следва да използват съдържащата се тук информация за самостоятелно диагностициране на медицински или здравен проблем или заболяване. Пациентите следва винаги да се консултират с доктор или друг квалифициран здравен професионалист за медицински съвет или информация относно диагностициране или лечение на заболявания.

8. Правна рамка

Сайтът и неговото съдържание се подчиняват на законодателството на Република България. Всяко съдебно производство, което може да бъде заведено във връзка със сайта и неговото съдържание, е под юрисдикцията на българските съдилища.

9. Правно Известие

Редактор на сайта

Санофи България ЕООД
Бул. „Александър Стамболийски” № 103
Офис сграда Sofia Tower, eт. 8
София 1303
Teл.: +359 2 970 53 00

Санофи България ЕООД, корпорация с начален капитал 4.004.880 лева, регистрирана в Българския Търговски Регистър под номер 831251108.

Главен Редактор и Управител

Г-н Жак Натан, Изпълнителен Директор на Санофи България ЕООД.

Хостинг

BT France
Immeuble Jean Monnet
11, place des Vosges
92061 Paris La Défense Cedex
France

Tel. : +33 1 44 97 70 00

Обновено 04 Януари 2018